Saturday, 6 October 2012

ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪೋಸು


ಭೃಷ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ರೋಡಿಗಿಳಿದಿಂದು
ಪೋಸು ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಳಿ ಕಾವೇರಿ ನಮ್ದು
ತಿನ್ನುವಿರಲ್ಲ ನಾವು ದುಡಿದೀವ ತೆರಿಗೆ 
ಅದನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆಗೆ 

No comments:

Post a Comment