Friday, 28 December 2012

ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣ

ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳನು ಹಿರಿದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ 
ಹಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೋಗುವವು ಹಳಸಿ 
ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ ನಾವು ಸಾಧಿಸುವುದೇನು?!
ಮರೆತು, ಒಂದಾಗಿರಲು  ಬಾಳು ಸವಿ ಜೇನು 

No comments:

Post a Comment