Wednesday, 6 March 2013

ಒಲವ ರಾಗ


ಹೇಳಿದೆನು- "ನೀನು ಮಾತಾಡುವುದು ಕಡಿಮೆ,
ಹೀಗಿರಲು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಒಲುಮೆ 
ಆಕೆಯೆಂದಳು- "ಸಖನೆ ನೀನೇನು ಬಲ್ಲೆ,
ಒಲವ ಸಂವೇದನೆಗೆ ಇಹುದೇನು  ಎಲ್ಲೆ"

1 comment:

  1. ಇದು ಆರಂಭ ಮುಂದಿದೆ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರವಾಹ....

    ReplyDelete